Tag: christmas

  • How to say Merry Christmas in Chinese

    The word for Christmas in Chinese is Shèng(圣) dàn(诞)or Shèng(圣) dàn(诞) jié(节)where jié (节) means festival. Merry Christmas in Chinese is said Shèng(圣) dàn(诞)kuài(快)lè(乐)or Shèng(圣) dàn(诞) jié(节) kuài(快)lè(乐)where kuài(快)lè(乐) means merry or happy.So since its Christmas time, you can wish your Chinese friends a merry Christmas by saying 圣诞快乐(shèngdàn kuàilè)or 圣诞节快乐(shèng dàn jié kuài lè). […]